Dyrektor: Jolanta Kusa tel. 504 206 314

Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Rada Rodziców: Przewodnicząca – Alicja Różycka

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.

Informację przygotował(a): Dorota Antonowicz

Opublikował(a): Dorota Antonowicz

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: