Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: mgr Agnieszka Włudyka-Wesołowska tel. 504 206 314

Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Rada Rodziców: Przewodnicząca – Adrianna Mańkowska

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.

Informację przygotował(a): Marianna Kozak

Opublikował(a): Marianna Kozak

Stronę utworzono: 

Ostatnia zmiana: 

Skip to content