opłaty

I. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

od 6:30 – do 8:00 – 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę od 01.05.2023

od 8:00 – do 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu

od 13:00 – do 17:00 -1,30zł za każdą rozpoczętą godzin

II. Stawka żywieniowa:

12 zł x ilość dni w miesiącu (od 0 1.01.2023 r.)

I śniadanie – 3,00 zł

II śniadanie – 3,00 zł

obiad – 6,00 zł

Zajęcia dodatkowe:

Wszystkie zajęcia dodatkowe finansowane są przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Płatności:

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie płatne są z dołu.
Płatność należy regulować na podstawie otrzymanych rachunków za pośrednictwem konta bankowego ING Bank Śląski:

23 1050 1520 1000 0023 5320 2662

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty za przedszkole.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wskazanej należności, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym za każdy dzień zwłoki, a ponadto sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LXVI/1127/2023 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40) oraz art. 52 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w publicznej
szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Tarnowo Podgórne,
2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów,
3) wielodzietnej rodzinie – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowo Podgórne,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
§ 2. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. Poza czasem określonym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
§ 4. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,14 zł
za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.
§ 5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 4 ulega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy ze świadczeń
przedszkola korzysta:
1) dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 390),
2) drugie dziecko w rodzinie, w której jest dwoje dzieci i dzieci te korzystają z usług przedszkola lub żłobka
na terenie Gminy.
§ 6. Zwolnione z opłaty, o której mowa w § 4 są:
1) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności,
2) dzieci z rodzin wielodzietnych.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 7 kwietnia 2023 r.
Poz. 3471
§ 7. Z opłaty, o której mowa w § 4 można zwolnić na okres do trzech miesięcy od momentu zgłoszenia,
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uzasadniających takie działanie, a w przypadku śmierci rodzica do
sześciu miesięcy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LVI/876/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne
z późniejszymi zmianami.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
(-) Krystyna Semba

 

UCHWAŁA NR LXXII/1229/2023
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/1127/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Tarnowo Podgórne, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi
1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
() Krystyna Semba

Skip to content