Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

I. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

• od   8:00 – do 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
• od   6:30 – do  8:00 – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
• od 13:00 – do 17:00 -1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

II.  Stawka żywieniowa:

• 9 zł x ilość dni w miesiącu (od 0 1.09.2020 r.)
I śniadanie – 2,50 zł
II śniadanie – 2,50 zł
obiad – 4,00 zł

Zajęcia dodatkowe:

• Wszystkie zajęcia dodatkowe finansowane są przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Płatności:

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie płatne są z dołu.
Płatność należy regulować na podstawie otrzymanych rachunków za pośrednictwem konta bankowego ING Bank Śląski:

23 1050 1520 1000 0023 5320 2662

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty za przedszkole.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wskazanej należności, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym za każdy dzień zwłoki, a ponadto sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LVI/876/VI/2018 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 23stycznia 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.
• Rada Gminy ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie.
• Opłata rodzica za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Gminy godzinach bezpłatnych wynosi 1,00 zł.
• Rada Gminy ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.
• Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%
• Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952),
• Za drugie dziecko w rodzinie, w której jest dwoje dzieci i dzieci te korzystają z usług przedszkola lub żłobka na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Nie pobiera się opłaty za przedszkole
• Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności,
• Gdy dziecko jest z rodziny wielodzietnej – rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.