deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie.

Status pod względem zgodności ze standardem WCAG 2.1

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury
  Kryteria WCAG: 2.1.1 – Poziom „A”
 2. Na stronie nie występuję pułapka klawiaturowa
  Kryteria WCAG: 2.1.2 – Poziom „A”
 3. na stronie nie występują elementy uruchamiające dźwięk, którego nie da się zatrzymać
  Kryteria WCAG: 1.4.2 – Poziom „A”
 4. Informacja o błędzie w formularzu jednoznacznie ten błąd określa, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników
  Kryteria WCAG: 3.3.1 – Poziom „A”
 5. W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu pojawia się informacja sugerująca sposób w jaki można ponownie, poprawnie wpisać te dane
  Kryteria WCAG: 3.3.3 – Poziom „AA”
 6. Brak elementów powodujących gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskających na czerwono
  Kryteria WCAG: 2.3.1 – Poziom „A”
 7. Witryna zawiera wyszukiwarkę oraz aktualną mapę strony dostępną w module WCAG
  Kryteria WCAG: 2.4.5 – Poziom „AA”
 8. Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych w podstronach w serwisie
  Kryteria WCAG: 2.4.5, 3.2.3 – Poziom „AA”
 9. Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku od zawartości strony
  Kryteria WCAG: 3.3.1 – Poziom „A”
 10. Po powiększeniu strony do 200% utrzymana jest widoczność całości informacji na stronie
  Kryteria WCAG: 1.4.4 – Poziom „AA”
 11. Dostęp do treści strony jest możliwy bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)
  Kryteria WCAG: 1.4.4 – Poziom „AA”
 12. Wyróżnienie wizualne linków jest utrzymane
  Kryteria WCAG: 1.4.1 – Poziom „A”
 13. Wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z klawiatury
  Kryteria WCAG: 2.1.1 – Poziom „A”
 14. Kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1
  Kryteria WCAG: 1.4.3 – Poziom „AA”
 15. Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1
  Kryteria WCAG: 1.4.11 – Poziom „AA
 16. Na stronie nie występują puste link
  Kryteria WCAG: 2.4.4 – Poziom „A”
 17. Wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają przypisaną poprawnie sformułowaną alternatywę tekstową
  Kryteria WCAG: 1.1.1 – Poziom „A”
 18. Wszystkie opisy alternatywne mają rozsądną długość (liczbę znaków)
  Kryteria WCAG: 1.1.1 – Poziom „A”
 19. Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px jest możliwy bez potrzeby przesuwania w pionie
  Kryteria WCAG: 1.4.10 – Poziom „AA”
 20. Na stronie są błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML
  Kryteria WCAG: 1.4.1, 1.4.2 – Poziom „A”

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie audytu wykonanego na zlecenie

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
 • E-mail: lesneskrzaty@wp.pl
 • Telefon: 618142121
 • Adres: Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
  ul. Folwarczna 85 c
  62-081 Przeźmierowo

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole dostępne jest dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchu. Budynek przedszkola jest obiektem parterowym. W środku budynku nie występują progi i schody ograniczające poruszanie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje możlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Inne informacje i oświadczenia

 • Przedszkole dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.
 • W menu – Kontakt zawarte są dane teleadresowe przedszkola.

 

Skip to content