RODO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nazwa: Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
  Adres: ul. Folwarczna 85C, 62-081 Przeźmierowo
  Kontakt: sekretariat_przedszkole@onet.pl
 2. WSPÓŁADMINISTRATOR
  Nie dotyczy
 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
  Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 4. CEL PRZETWARZANIA
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych
 5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
  Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych
 6. ODBIORCY DANYCH
  Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  • dostępu do danych
  • do żądania sprostowania danych
  • do żądania usunięcia danych osobowych
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 9. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 10. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - FORMULARZ KONTAKTOWY

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
Adres: ul. Folwarczna 85C, 62-081 Przeźmierowo
Kontakt: sekretariat_przedszkole@onet.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. CEL PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora
4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
5. ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi
zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za
pośrednictwem formularza kontaktowego.
7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
• do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
• do żądania sprostowania danych
• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
• do żądania ograniczenia przetwarzania
• do przenoszenia danych
• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Skip to content