Początki naszego przedszkola :

Na podstawie decyzji Gromadzkiej Rady Narodowej 7 października 1969 roku rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62. Placówka zapewniała opiekę przez siedem godzin trzydziestu pięciorgu dzieciom. Kierowniczką i nauczycielką jednocześnie była pani Stanisława Gowin. Od stycznia 1971 roku przedłużono czas pracy przedszkola do dziewięciu godzin dziennie. W 1974 roku utworzono dwa oddziały przedszkolne dla 60 dzieci. Z biegiem lat i dalszą rozbudową Przeźmierowa i Baranowa dwuoddziałowe przedszkole nie sprostało wymaganiom środowiska. Zagospodarowano lokal na piętrze i utworzono trzeci oddział. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą zapewniono 80 dzieciom.  W roku 1990 placówka zyskała salę dla dzieci 6 letnich i została utworzona 10 – godzinna „ zerówka”.W przedszkolu znajdują się cztery oddziały, a w nich ponad setka dzieci. W 1996 roku, po dwudziestu siedmiu latach kierowania placówką odchodzi na emeryturę pani dyrektor – Stanisława Gowin. Od 1 września 1996 roku dyrektorem naszego przedszkola jest pani Jolanta Kusa. Na Sesji Rady Gminy w dniu 11 czerwca 1999 roku Przedszkolu Publicznemu w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62 nadano imię: „ Leśne Skrzaty”. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój naszej gminy. Przedszkole w Przeźmierowie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb społecznych i zapewnić wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości uczęszczania do przedszkola, w związku z tym władze samorządowe gminy podjęły decyzję o budowie nowego przedszkola.18 kwietnia 2011 roku w Przeźmierowie nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego oraz wyświęcenie miejsca pod budowę nowego przedszkola. W tej uroczystości brali udział: władze samorządowe gminy z wójtem pan Tadeusz Czajka oraz przewodniczący Rady Gminy pan Grzegorz  Leonhard, dyrektorzy gminnych przedszkoli oraz sołtys Przeźmierowa pan Jacek Stypiński  i dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej pani Bogusława  Świerkiel. Pani dyrektor Jolanta Kusa odczytała akt erekcyjny, a następnie ksiądz proboszcz Tomasz Szukalski poświęcił miejsce pod przyszłe przedszkole. Uroczystość uświetnił występ dzieci z grupy „Plastusie”. Dzieci były bardzo dumne, że mogły uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Już od 1 września 2011 roku w Przeźmierowie na ulicy Folwarcznej 85c zostało uruchomione nowe, ośmiooddziałowe przedszkole .

9 września 2011 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej placówki przedszkolnej w Przeźmierowie, w której brali udział: przedstawiciele gminy, kuratorium, Rady Rodziców, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli. Podczas tej inauguracji dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia budynku. Na zakończenie uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany na tę okazję.

Leave Comment