Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. Dlatego też konieczne są interdyscyplinarne działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

 

Założenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu

papierosowego.

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć:

  • Wycieczka,
  • Co i dlaczego dymi?
  • Jak się czuję kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego?