KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA „LEŚNE SKRZATY”

W PRZEŹMIEROWIE

NA LATA 2016-2019

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z dnia 14 maja 2013 r., poz.560).
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

ŻRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

 

U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania  państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu MEN  o nadzorze pedagogicznym, koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne podejście do procesu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Źródłem planowania są także potrzeby i możliwości oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

 MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Rozpoznaje i zaspakaja ich potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. Umożliwia osiągnięcie gotowości do nauki w szkole. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Przedszkole organizuje sytuacje edukacyjne tak, aby dostarczyć wiedzy, kształtować umiejętności niezbędne do codziennego życia , podjęcia nauki w szkole,  wspiera indywidualny potencjał rozwojowy  każdego wychowanka, rozwija predyspozycje i  talenty.

Przedszkole rozwija kompetencje poznawcze. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i twórczego działania.

Przedszkole promuje zdrowie oraz edukację dla bezpieczeństwa. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Poznają zasady bezpieczeństwa i zdrowego odżywiania.  Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw.

Przedszkole  dużą  wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Dzieci uczą się min. samodzielności i bycia w grupie oraz sposoby postępowania  z innymi ,poznają wzajemne prawa i obowiązki , uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła.Przedszkoleprowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości  uniwersalnych obejmuje: dobro, prawdę, piękno,  miłość, przyjaźń, ojczyzna,  współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę.Przedszkole podejmuje  działania na rzecz kształtowania poczucia wartości własnej dziecka, dostrzegania swoich mocnych  stron  i zachęca do pokonywania trudności  i ograniczeń.

Nauczyciele monitorują indywidualny  rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągniecia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka , a także udziela pomocy psychologicznopedagogicznej.

Pracując z dziećmi w naszym przedszkolu, kierujemy się wszystkimi prawami i zasadami zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, które mają wpływ  na ochronę dziecka.

Prawa i obowiązki dzieci

Dziecko ma prawo do:

 1. Poszanowania własnej godności i prawa do nietykalności.
 2. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 3. Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania.
 4. Do zabawy oraz przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 5. Swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania.
 6. Snu i wypoczynku.

7.Zaspakajania poczucia bezpieczeństwa.

8.Wychowania w tolerancji do innych ludzi  bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia.

9.Ochrony przed wszelkimi  formami przemocy.

 1. Znajomości swoich praw .

 

Obowiązki dzieci:

 1. Przestrzeganie zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
 2. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
 3. Poszanowania pracy innych osób( dzieci i dorosłych).
 4. Pomaganie słabszym kolegom.
 5. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 6. Uczestniczenia w pracach porządkowych, samoobsługowych i pełnienia dyżurów.
 7. Kulturalne zwracanie się do innych , używanie form grzecznościowych.
 8. Współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania , nauczania i terapii.
 9. Przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa.
 10. Szanowanie odrębności każdego kolegi.

Procesy zachodzące w przedszkolu

 • Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.
 • Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy dzieci, rodziców i nauczycieli i jest systematycznie doskonalony.
 • Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
 • Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych, czytelniczych oraz talentów dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym wartość kultury osobistej, dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. Przedszkole buduje swój wizerunek jako ośrodek zrównoważonego rozwoju.
 • Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczna analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planu pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawozdania nadzoru.
 • W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mali badacze – rola badań i eksperymentów w poznawaniu świata”, której celem jest  rozbudzenie i rozwijanie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczanie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów.
 • Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to:

Metody czynne :

 • Metoda samodzielnych doświadczeń,
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • Metoda zadań stawianych dziecku,
 • Metoda ćwiczeń utrwalających,
 • Czynnościowe nauczanie matematyki wg koncepcji E.Gruszczyk Kolczyńskiej

Metody słowne:

 • Rozmowy
 • Opowiadania, wiersze
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

Metody percepcyjne:

 • Obserwacje
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostepnienie sztuki( dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustracje, koncerty muzyczne)

Nowatorskie metody nauczania:

 • Metody aktywizujące
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Metoda Projektu
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana ??
 • Metoda Dobrego Startu
 • Zabawy i techniki parateatralne
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Bajkoterapia
 • Relaksacja
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Burza mózgów- jarmark pomysłów
 • Techniki twórczego myślenia
 • Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi  w lokalnym środowisku.W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej umiejętności i wiadomości,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej .Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,
 • rozpoznanie przyczyn trudności
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Wśród form współpracy  znajdują się m.in. kontakty indywidualne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, uroczystości, festyny rodzinne, zajecia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, dni adaptacyjne, informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców , wspierająca działalność placówki.Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole współpracuje ze szkołą. Celem tej współpracy jest ułatwienie przekroczenia progu szkolnego oraz monitorowanie losów absolwentów i lepsze przygotowanie dzieci kończących edukacje przedszkolną do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.

Przedszkole podejmuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ekorozwoju.Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych  np. poprzez udział w akcjach  charytatywnych.

Przedszkole podejmuje działania będące przejawem troski o środowisko naturalne takie jak „ Sprzątanie świata”, selektywna  zbiórka odpadów oraz  edukacja w tym zakresie.

Przedszkole organizuje formy aktywności dzieci, którym celem jest  kształtowanie uczucia przywiązania do naszej „ małej ojczyzny”.

 

 

Tradycje Przedszkola

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości  pozostaje w ścisłym  związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Nasze tradycje to m.in.:

 • Festyn Rodzinny- Dzień Pyry
 • Sprzątanie Świata
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Marchewki?
 • Mikołajki
 • Spotkanie z okazji Świat Bożego Narodzenia
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Zajączek
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Dni otwarte w przedszkolu
 • Uroczyste pożegnanie Absolwentów

W środowisku lokalnym  przedszkole promuje swoje działania,  zdrowego stylu życia,  ideę zrównoważonego rozwoju,  ideę międzynarodowej współpracy, a także wartość tradycji zarówno lokalnych jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie  terapii pedagogicznej,psychologa, logopedę, oligofrenopedagoga, rehabilitanta ruchowego.W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje się wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne w miarę potrzeb.Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce  dydaktyczne  pozwalają na realizację przyjętego programu oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.

W przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  dla dzieci od 0 do  momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej, posiadających Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania.

 

EFEKTY PROCESÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI

Koncepcja jest ukierunkowana na rozwój dzieci.

Sylwetka absolwenta przedszkola

 

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole
 • jest samodzielny, aktywny ruchowo
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • jest aktywny w poznawaniu świata
 • interesuje się nauka i techniką
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi
 • jest dobrze wychowany
 • jest wrażliwy i tolerancyjny
 • potrafi współdziałać w zespole
 • umie pogodzić się z porażką oraz cieszyć się z osiągniętego sukcesu
 • twórczo rozwiązuje zadania i problemy
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

Przez cały rok szkolny w przedszkolu organizowane są:

 • Przedstawienia teatralne
 • Koncerty muzyczne
 • Warsztaty prowadzone przez ekspertów

 

PRIORYTETY  NA LATA 2016/2017- 2018/2019

1.Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej , w tym osłuchanie się z językiem nowożytnym.

2.Kształtowanie wśród dzieci, rodziców , pracowników przedszkola zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

3.Odkrywanie wielorakich indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci.

4.Realizacja Programu Dwujęzyczne Dzieci.

5.Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania dziecięcej pasji i zainteresowań.

6.Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej , w tym sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.

7.Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzenia jej kompetencji.

8.Doskonalenie  systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.

9.Promocja działalności przedszkola.

10.Udział w projektach zewnętrznych.

11.Wzbogacenie bazy przedszkola o nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

Przyjęta Uchwałą  nr 4Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2016r.